2-5-4- مزایا و معایب قاب با مهاربندی هم مرکز (CBF)38
2-5-5 مزایا و معایب قاب با مهاربندی خارج از مرکز (EBF) 38
2-6- نگاهی به ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های مهاربندی شده در آئین نامه‌های UBC97-ASD و پیوست 2 آئین نامه 280039
2-6-1- ضابطه بارگذاری ویژه در ستون‌ها39
2-6-1-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 280039
2-6-1-2- تفاوت دو آیین نامه40
2-6-1-3- علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه40
2-6-1-4- علت بزرگنمایی نیروی زلزله به وسیله ضریب Ω_0 40
2-6-2- ضابطه لاغری در مهاربندها41
2-6-2-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 280041
2-6-2-2- تفاوت دو آیین نامه41
2-6-2-3- علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه41
2-6-3- ضابطه کاهش تنش مجاز فشاری در مهاربندها42
2-6-3-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 280042
2-6-3-2- تفاوت دو آیین نامه42
2-6-3-3-علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه42
2-6-4- ضوابط مهاربندهای هفتی، هشتی و k43
2-6-4-1- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست 2 آیین‌نامه 280043
2-6-4-2- تفاوت دو آیین نامه44
2-6-4-3- علت قراردادن این ضوابط در آیین نامه44
فصل سوم « تئوری بهسازی و روش تحقیق »
3-1- مقدمه48
3-2- مبانی تئوری در طراحی براساس عملکرد48
3-3- سطوح عملکرد ساختمان49
3-3-1- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای49
3-3-1-1- سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده‌ی بی وقفه (Immiditely occupancy)49
3-3-1-2- سطح عملکرد 2- خرابی محدود50
3-3-1-3- سطح عملکرد 3- ایمنی جانی (Life – safety)50
3-3-1-4- سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود50
3-3-1-5- سطح عملکرد 5- آستانه‌ی فروریزش (collapse prevention)50
3-3-1-6- سطح عملکرد 6- لحاظ نشده (Not-limited)50
3-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای50
3-3-2-1- سطح عملکرد A: خدمت رسانی بی‌وقفه51
3-3-2-2- سطح عملکرد B : قابلیت استفاده ی بی وقفه51
3-3-2-3- سطح عملکرد C: ایمنی جانی51
3-3-2-4- سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود51
3-3-2-5- سطح عملکرد E: لحاظ نشده51
3-3-3- سطوح عملکرد کل ساختمان51
3-3-3-1- سطح عملکرد خدمت رسانی بی‌وقفه (1-A)51
3-3-3-2-سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه (1-B)52
3-3-3-3-سطح عملکرد ایمنی جانی (3-C)52
3-3-3-4-سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش (5-E)52
3-4- احتمال رویداد سطوح مختلف زلزله probalilstic Earthquake Hazard 52
3-5- سطوح بهسازی براساس دستورالعمل و تفسیر دستورالعمل بهسازی53
3-5-1- بهسازی مبنا53
3-5-2- بهسازی مطلوب54
3-5-3- بهسازی ویژه54
3-5-4- بهسازی محدود54
3-5-5- بهسازی موضعی55
3-6- اجزایی سازه‌ای و غیرسازه‌ای 55
3-7- اعضای سازه‌ای اصلی و غیراصلی62
3-8- روش به دست آوردن تغییر مکان هدف براساس دستورالعمل بهسازی62
3-8-1- روش به دست آوردن T_e با استفاده از مدل دو خطی منحنی Pushover68
3-9- بیان تئوری و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی69
3-9-1- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس FEMA-356 و دستور بهسازی70
3-10- رفتار اعضای سازه‌ای با توجه به منحنی نیرو – تغییر شکل71
3-10-1- رفتار شکل پذیر نوع یک (Ductile Behavior, Type 1)72
3-10-2- رفتار شکل پذیر نوع دو (Ductile Behavior, Type 2)72
3-10-3- رفتار تردد (Brittle or Nouductile Behavior, Type 3)72
3-11- مشخصات مصالح74
3-12- روش به دست آوردن کرانه پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی75
3-13- ضریب آگاهی (Knowledge Factor)77
3-14- معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی78
3-15- اثرات بارهای ثقلی در تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه‌ها تحت اثر بارهای جانبی84
3-16- توزیع بار جانبی85
3-17- مشخصات کلی سازه‌ها86
3-17-1- سازه‌های مورد مطالعه86
3-17-2- ضوابط مورد استفاده برای محاسبه تغییر مکان هدف و ضریب رفتار88
3-17-3- نام گذاری سازه‌ها89
3-18- نرم افزار مورد استفاده91
3-19- سطح عملکرد مورد مطالعه91
فصل چهارم « نتایج و پیشنهادات »
4-1- مقدمه93
4-2- دوره تناوب93
4-3- تغییر مکان هدف94
4-4- ضریب رفتار106
4-5- نتیجه گیری108
4-6- پیشنهادها109
منابع110
Abstract117
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1) سطح زیر منحنی نیرو – تغییر مکان در رفتار الاستیک و الاستوپلاستیک16
شکل 2-2) طیف نیروهای وارده بر سازه در دو حالت ارتجاعی و غیر ارتجاعی19
شکل 2-3) رفتار کلی یک سازه متعارف19
شکل 2-4) مدل رفتاری ساده شده برای سیستم یک درجه آزاد24
شکل 2-5) تغییرات نیاز شکل پذیری تغییر مکانی با تغییر در مقاومت جانبی سیستم26
شکل 2-6) طیف ارتجاعی و غیر ارتجاعی با شکل پذیری ثابت 27
شکل 2-7) تغییرات ضریب مقاومت افزون برای سیستم‌های با زمان‌های تناوب مختلف29
شکل 2-8) منحنی پاسخ کلی واقعی و ایده آل شده سازه31
شکل 2-9) نمونه‌هایی از قابهای هم مرکز33
شکل 2-10) نمونه‌هایی از قابهای خمشی34
شکل 2-11) نمونه‌هایی از قابهای خارج از مرکز34
شکل 2-12) نمودار هیسترتیک قابهای ممان بر34
شکل 2-13) نمودار هیسترتیک قاب‌های با مهاربندی هم مرکز34
شکل 2-14) نمودار هیسترتیک قاب‌های با مهاربندی خارج از مرکز35
شکل 2-15) منحنی تنش – کرنش36
شکل 2-16) نمودار پس ماند36
شکل 2-17) مقایسه رفتار هیسترزیس دو مهاربند با لاغری‌های 400 و 12042
شکل 2-18) افت قابل توجه مقاومت فشاری مهاربند بین سیکل اول و دوم (سیکل‌های بعدی).43
شکل 2-19) ایجاد نیروی نامتعادل عمودی در تیر به علت کمانش مهاربند و تشکیل مفصل پلاستیک بر اثر نیروهای رفت و برگشتی زلزله44
شکل 2-20) استفاده از ستون دوخت در جهت بهبود رفتار لرزه‌ای45
شکل 2-21) استفاده از مهاربندهای هفتی و هشتی به صورت یک در میان در طبقات در جهت بهبود رفتار لرزه‌ای45
شکل 2-22) ایجاد نیروی نامتعادل افقی در ستون به علت کمانش مهاربند و تشکیل مفصل پلاستیک بر اثر نیروهای رفت و برگشتی زلزله46
شکل 3-1) (a) منحنی پوش آور با سختی پس از تسلیم مثبت؛ (b) منحنی پوش آور با سختی پس از تسلیم منفی67
شکل 3-2) نمایش دو خطی منحنی پوش آور و تعیین پارامترهای موثر در تعیین Te69
شکل 3-3) دو ناحیه مختلف از قرارگیری تغییر مکان هدف 69
شکل 3-4) روند محاسبه ماتریس بارهای اعمالی، سختی و تغییر مکان‌ها در هر مرحله از تحلیل استاتیکی غیر خطی70
شکل 3-5) سه نوع منحنی نیرو – تغییر شکل71
شکل 3-6) منحنی نیرو – تغییر شکل برای اعضای با قابلیت شکل پذیری زیاد73
شکل 3-7) منحنی نیرو – تغییر شکل برای اعضای با قابلیت شکل پذیری متوسط73
شکل 3-8) منحنی نیرو – تغییر شکل برای اعضای با قابلیت شکل پذیری کم73
شکل 3-9) مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی در نمودار لنگر – دوران75
شکل 3-10) معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی (P=Primary) و اعضای غیراصل (S=Secondary)78
شکل 3-11) منحنی نیرو – تغییر شکل تعمیم یافته برای اعضاء و اجزای فولادی81
شکل 3-12) تعریف چرخش عضو81
شکل 3-13) رابطه‌ی بار – تغییر شکل کلی (تعمیم یافته) برای اعضاء و اجزای بتنی84
شکل 3-14) نمودار طیف 88
شکل 3-15) تعیین پارامترهای موثر در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از منحنی پوش‌آور89
شکل 3-16)90
شکل 4-1 تا 4-36)97
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1) احتمال رویداد سطوح مختلف در نظر گرفته شده در FEMA-356 و دستور العمل بهسازی52
جدول 3-2) سطوح بهسازی مطابق دستور العمل و تفسیر دستور العمل بهسازی53
جدول 3-3)56
جدول 3-4) سطح عملکرد و خرابی پیش بینی شده برای اعضای قائم سازه‌ای57
جدول 3-5) سطح عملکرد و خرابی پیش بینی شده برای اعضای افقی سازه‌ای60
جدول 3-6) سطح عملکرد و خرابی اعضای سازه‌ای (اجزاء معماری)60
جدول 3-7) سطح عملکرد و خرابی اعضای غیرسازه‌ای (اجزاء تأسیسات مکانیکی و برقی)61
جدول 3-8) مقادیر تقریبی C0 (Modification Factor) 63
جدول 3-9) تعیین Ts براساس جدول 3 آیین نامه 280064
جدول 3-10) ضریب اصلاح Cm براساس FEMA-356 و دستور العمل بهسازی65
جدول 3-11) تعیین A براساس جدول آیین نامه 280066
جدول 3-12) ضریب اصلاح C2 براساس FEMA-356 و دستور العمل بهسازی66
جدول 3-13) تعیین نوع رفتار اعضاء باتوجه به نوع سیستم سازه‌ای و نیروهای وارده74
جدول 3-14) ضرایب تبدیل کرانه پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار در EFMA-35676
جدول 3-15) ضرایب تبدیل کرانه پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار در دستور العمل‌های بهسازی76
جدول 3-16) تعیین ضریب K بر اساس دستورالعمل بهسازی77
جدول 3-17) پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش غیر خطی – اجزای سازه‌ی فولادی 80

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-18) پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش غیر خطی – تیرهای بتن مسلح82
جدول 3-19) پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش غیر خطی – ستون‌های بتن مسلح83
جدول 3-20) محاسبه ضرایب زلزله87
جدول 3-21) مشخصات بارگذاری ثقلی87
جدول 3-22) مشخصات مصالح87
جدول 3-23) مقادیر طیف پاسخ88
جدول 4-1) 93
جدول 4-2)93
جدول 4-3) 94
جدول 4-4)94
جدول 4-5)94
جدول 4-6)95
جدول 4-7)95
جدول 4-8)96
جدول 4-9)96
جدول 4-10)107
جدول 4-11)107
جدول 4-12)107
جدول 4-13)108
جدول 4-14)108
اختصارات
: ضریب برش پایه الاستیک سازه
: ضریب برش پایه در روش حالت حدی و ضرایب بار و مقاومت
: ضریب برش پایه در روش تنش مجاز
: ضریب برش پایه در تراز مقاومت تسلیم سازه
: ضریب رفتار سازه در روش حالت حدی و ضرایب بار و مقاومت
: ضریب رفتار سازه در روش تنش مجاز
: ضریب کاهش شکل پذیری سازه
: ضریب اضافه مقاومت سازه
Y : ضریب بیان کننده نسبت با
: ضریب شکل پذیری سازه
: تغییر شکل نسبی سازه در روش تنش مجاز
: تغییر شکل نسبی سازه در روش حالت حدی و ضرایب بار و مقاومت
: تغییر شکل نسبی سازه در تراز مقاومت تسلیم سازه
: تغییر شکل نسبی سازه در تراز ضریب برش پایه
: ماکزیمم تغییر شکل نسبی سازه پس از ورود به ناحیه پلاستیک
: ضریب بیان کننده نسبت به
: ضریب بیان کننده نسبت به
چکیده پایان نامه
نام خانوادگی: فدایی دهکردینام: مهدیعنوان پایان نامه: بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرداستاد راهنما: دکتر مجتبی لبیب زادهدرجه تحصیلی: کارشناسی ارشدرشته : عمرانگرایش : سازهمحل تحصیل (دانشگاه): شهید چمران اهوازدانشکده : مهندسیتاریخ فارغ التحصیلی : 27/06/1389تعداد صفحه: 117کلید واژه ها: مقاوم‌سازی، بادبندهای همگرا، قابهای خمشی بتن مسلحچکیده:
در این تحقیق، ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتنی مقاوم سازی شده با بادبندهای همگرا از نوع هشتی و کاهش دادن جرم که بر اساس ضوابط مبحث ششم (بارهای وارده به ساختمان) بارگذاری شده و براساس آئین نامه بتن ایران (آبا) طراحی شده و توسط «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود» تحت مقاوم سازی قرار گرفته، براساس سطح عملکرد مطالعه و تعیین شده است. در این پژوهش، ضریب رفتار و اجرای آن با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (بار افزون) تعیین گردیده است. برای این منظور، قابهای خمشی بتنی مسلح 1، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و 15 طبقه با تعداد دهانه‌های 1 و 3 با سطح شکل پذیری متوسط و در منطقه لرزه خیزی زیاد مورد مطالعه و بهسازی قرار گرفته‌اند. در قابهای سه دهانه از سه نوع جانمائی بادبندها استفاده شده است.

به این صورت که باد بندها در اولین دهانه یا در دهانه وسط یا در اولین و آخرین دهانه قرار می‌گیرند. در پایان ضریب رفتار قابهای مذکور براساس سطح عملکرد آنها محاسبه گردید و مشاهده شد که سختی سازها بعد از بهسازی، افزایش چشمگیری می‌یابد که این نتیجه از روی منحنی‌های Push-over سازه‌ها مشهود است.
همچنین ضریب رفتار محاسبه شده تفاوت زیادی با ضریب رفتار پیشنهاد شده و براساس روش مقاومت دارد.

فصل اول
« مقدمه »
1-1- کلیات
نگاهی به خسارتهای ناشی از زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد که درصد بالایی از ساختمان‌های بتن مسلح که در کشور ساخته شده‌اند در برابر زلزله مقاوم نیستند و یا مقاومت کافی و قابل قبولی ندارند. زیرا سازه‌های بتن مسلح موجود غالباً براساس آیین نامه‌های قدیمی طراحی شده و اکثراً الزامات آیین نامه‌های جدید زلزله را ارضا نمی‌کنند. همچنین ضعف‌های اجرایی مزید برعلت شده و ساختمان‌ها را آسیب پذیرتر ساخته است. از این رو، ضرورت تقویت این ساختمان‌ها به خصوص برای مقابله با نیروهای جانبی و با روش‌های مقاوم سازی، قابل اعتماد، آسان و سریع، احساس می‌شود. از آنجایی که تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های آسیب پذیر قبلاً ساخته شده‌اند، افزایش مقاومت لرزه‌ای آنها به شیوه‌های گوناگون کم و بیش مشکلات اجرایی و تغییر در معماری را به همراه خواهد داشت[12].
هدف اصلی در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها بر این مبناست که رفتار ساختمان، در مقابل نیروهای ناشی از زلزله‌های کوچک بدون خسارت و در محدوده خطی مانده، و در مقابل نیروهای ناشی از زلزله‌های شدید، ضمن حفظ پایداری کلی خود خسارت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای را تحمل کند. به همین دلیل مقاومت لرزه‌ای که مورد نظر آیین نامه‌های طراحی در برابر زلزله است، عموماً کمتر و در برخی موارد، خیلی کمتر از مقاومت جانبی مورد نیاز برای حفظ پایداری سازه در محدوده ارتجاعی، در یک زلزله شدید است. بنابراین رفتار سازه‌ها به هنگام رخداد زلزله‌های متوسط و بزرگ وارد محدوده غیر ارتجاعی می‌گردند و برای طراحی آنها نیاز به یک تحلیل غیر ارتجاعی است، ولی به دلیل پرهزینه بودن این روش و عدم گستردگی برنامه‌های تحلیل ارتجاعی و سهولت روش ارتجاعی، روش‌های تحلیل و طراحی متداول، براساس تحلیل ارتجاعی سازه و با نیروی کاهش یافته زلزله صورت می‌گیرد. کاهش مقاومت سازه از مقاومت ارتجاعی مورد نیاز عموماً با استفاده از ضرایب کاهش مقاومت انجام می‌شود. بدین منظور آیین نامه‌های طراحی لرزه‌ای کنونی با شیوه ذکر شده، نیروهای لرزه‌ای برای طراحی ارتجاعی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به زمان تناوب طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث ساختمان است به دست می آورند و برای ملحوظ کردن اثر رفتار غیر ارتجاعی و اتلاف انرژی بر اثر رفتار هیسترتیک، میرایی و اثر مقاومت افزون سازه، این نیروی ارتجاعی را به وسیله ضریب کاهش مقاومت (ضریب رفتار) به نیروی طراحی تبدیل می‌کنند [13].
در این پژوهش یکی از روش‌های مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح که اخیراً در کشور معمول شده مورد مطالعه قرار گرفته است. این روش که اضافه کردن بادبندهای فولادی به سازه قابی بتن مسلح است. با جزئیات مختلف محل اتصال بادبندی به قاب قابل اجرا است.
1-2- هدف
به منظور افزایش مقاومت لرزه‌ای سازه‌های قابی، اغلب بادبندهای فولادی یا دیوارهای برشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از دیوارهای برشی در سازه‌های قابی بتن مسلح و بادبندهای فولادی در سازه‌های قابی متداول است. با عنایت به سهولت اجرا و هزینه نسبتاً پایین بادبندی فولادی، در سال‌های اخیر از این سیستم در سازه‌های بتن مسلح استفاده شده است. با توجه به نظر کارفرما و انتظاراتی که از عملکرد ساختمان بعد از زلزله می‌رود، برای مهندس بهساز مشخص می‌شود که به عنوان مثال اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید تا چه حد دچار خرابی شوند و تا چه حد کارایی خود را حفظ کنند.
طراحی و بهسازی در FEMA و دستورالعمل بهسازی [‍3] بر مبنای سطوح عملکرد است ولی طراحی بر مبنای سطوح عملکرد روشی جدید است که هنوز بسیاری با آن آشنا نیستند. سطح عملکرد ساختمان بر اساس میزان ترک خوردگی یا خرابی اجزای سازه‌ای (Structural) و غیر سازه‌ای (Non Structural) تعریف می‌شود.
در این پژوهش ضریب رفتار سازه بر اساس سطوح عملکرد موجود در دستورالعمل بهسازی برای قاب خمشی بتنی مسلح، مقاوم شده با مهاربندهای هشتی محاسبه می‌گردد. لازم به ذکر است که در تحقیقات گذشته تغییر مکان هدف که برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی (Push-over) نیاز است، بر اساس معیارهای خرابی کلی سازه مثلاً بر اساس آئین نامه 2800 [10] برای سازه‌های با 7/0> T برابر h 036/0 و برای سازه‌های با 7/0T> برابر h029/0 که، h ارتفاع سازه است، در نظر گرفته شده است در حالی که در طراحی بر اساس سطح عملکرد این مقدار با فرمول بندی خاصی که در فصل سوم به طور کامل توضیح داده خواهد شد بیان می‌گردد.
1-3- تاریخچه تحقیقات
به دلیل گستردگی موضوع این پژوهش تاریخچه تحقیقات در دو بخش بیان می‌گردد. در بخش اول در مورد تاریخچه مقاوم سازی قابهای خمشی بتنی توسط بادبند و در بخش دوم در مورد تحقیقات انجام شده روی ضریب رفتار قابهای خمشی بتنی با بادبند توضیح داده می‌شود.
بررسی و مطالعه قابهای بادبندی شده از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است، ولی مطالعه قابهای بتن مسلح بادبندی شده تقریباً جدید بوده و پیشینه تحقیقاتی چندانی ندارد. پژوهش‌هایی که در ادامه به صورت فهرست وارد در دو بخش بیان می‌گردد غالباً جدید بوده، و اکثراً زوایای دیدی غیر از موضوع پژوهش حاضر در آنها مد نظر بوده است.
1-3-1- تاریخچه مقاوم سازی قابهای خمشی بتنی توسط بادبند
در سال 1980، سوگانو وفوجی مورا [41] [Csugane and fujimura] روی تعدادی قابهای بتن مسلح بادبندی شده با باد بندهای K و X و همچنین قابهای مشابه مقاوم شده با میان قابهای بنایی و بتنی آزمایشهایی را هدایت کردند. هدف از این بررسی‌ها تعیین میزان تأثیر هر یک از سیستم‌ها در افزایش مقاومت درون صحفه‌ای و شکل پذیری قابها بود.
در سال 1981 هیگاشی و اندو [27] (higashi and Endo) و نیز کاواماتا و اهنوما [28] (kavamata and ohnuma) بر روی استفاده از باد بندهای هم مرکز و خارج از مرکز د ر قابهای بتنی مطالعاتی انجام دادند. نتایج امکان استفاده موثر از این روش‌های مقاوم سازی را نشان داد.
در سال 1984 هیگاشی، اندو و شیمیزو [26] higashi, Endo and shimizu انواع روش‌های مقاوم سازی قابهای بتن مسلح موجود را با انتخاب مدل‌هایی از قاب یک دهانه و سه طبقه مقاوم شده با روش‌های مخلتف، مورد آزمایش قرار دادند. رفتار تمام نمونه‌ها به صورت مدلهای قاب غیر الاستیک تحلیل شده و رابطه بار- تغییر مکان به دست آمده از تحلیل با نتایج آزمایش همخوانی خوبی نشان داد. روش‌های مقاوم سازی به کار رفته در این پژوهش عبارت بودند از پانلهای پیش ساخته بتنی، بادبندهای فولادی قاب فولادی و دیوارهای میانقاب.
در سال 1987 و 1991 بوش و همکاران [21و20] (Bush et-al) سیستم قاب فولادی بادبندی شده پیچیده‌ای را در یک قاب بتنی مورد استفاده قرار داده و به افزایش قابل توجهی در مقاومت برشی درون صحفه قاب دست یافتند.
در سال 1988 اوهیشی و همکاران [34] (Ohishi et-al) و سگی گوچی و همکاران [39] (sekiguchi et-al) بررسیهای مشابهی روی استفاده از باد بندهای V شکل انجام دادند.
در سال 1990 بادوکس و جیرسا [19] (badoux and jirsa) استفاده از بادبندهای فولادی برای افزایش مقاومت لرزه‌ای قابهای بتن مسلح را مورد آزمایش قرار دادند این پژوهش یک مطالعه تحلیلی است که برای درک رفتار قابهای بادبندی شده تحت بارگذاری سیکلی جانبی به ویژه برای قابها با ستون‌های کوتاه ضعیف انجام شده است. کمانش غیرالاستیک بادبندها بررسی شده و روش اصلاح تیرهای یک قاب بادبندی شده با ستون‌های کوتاه ضعیف تشریح شده است.
پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که باد بندی فولادی مزایای غیره سازه‌ای فراوانی بر دیگر طرحها داشته و می‌تواند با کمترین اخلال در کاربری نصب شود همچنین فضای زیادی را هم اشغال نمی‌کند. از جنبه سازه‌ای هم بادبندی فولادی برای مقاوم سازی جانبی یا سخت کردن ساختمان‌های بتن مسلح چند طبقه خیلی مناسب است. سیستم بادبندی بایستی برای پاسخ الاستیک طرح و برای رفتار شکل پذیر دیتیل شود. برای محدود کردن کمانش غیرالاسیتک بایستی نسبت لاغری بادبندها پایین نگه داشته شود. استفاده از با دبندهایی که یا کمانه نمی‌کنند (لاغری خیلی کم) و یا به صورت الاستیک کمانه می‌کنند (لاغری خیلی زیاد) بایستی مورد توجه قرار گیرد. در قابهای با ستون‌های ضعیف و تیرهای قوی ترکیب بادبندی فولادی با اصلاح تیر می‌تواند رفتار قاب را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد.
در سال 1990 گول ولی [24] (Goel and lee) مقاوم سازی لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح به کمک سیستم بادبندی فولادی شکل پذیر را مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار دادند. در این پژوهش روی مدلی به مقیاس 3: 2 از یک قاب بتن مسلح دو طبقه مقاوم شده با سیستم بادبندی فولادی شکل پذیر، بار سیکلی اعمال شد. نتایج آزمایش نشان دادند که قاب مقاوم شده از خود پایداری و نیز حلقه‌های هیسترزیس کاملی بروز می‌دهد. همچنین شکل پذیری و اتلاف انرژی خوبی تحت تغییر مکان‌های سیکلی بدست آمد.
در سال 1991 وایلی، دال پینو و کوهن [44] (Wyllie, Dal pino and cohen) گزارشی در مورد مقاوم سازی ساختمان بتنی سالن دانشگاه برکلی کالیفرنیا، با بادبندی فولادی ارائه کردند. روش مورد استفاده در این پروژه، بکارگیری قابهای فولادی بادبندی شده در داخل قاب‌های بتن مسلح است. در این گزارش تصریح شده است که روش بادبندی فولادی به کار رفته، اقتصادی ترین روش برای مقاوم سازی بوده است.
در سال 1991 رودریگوز و پارک [38] (Rodriguez and park) در مقاله‌ای تحت عنوان تعمیر و مقاوم سازی ساختمان‌های بتن مسلح برای مقاومت لرزه‌ای، روش‌های تعمیر و مقام سازی را به خصوص برای ستون‌های بتن مسلح مرور کرده‌اند. در این مقاله مقایسه‌ای بین روش‌های مختلف مقاوم سازی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می‌دهد که روش بادبندی فولادی یکی از روش‌های کارامد مقاوم سازی قابهای بتن مسلح است همچنین آماری که از 157 ساختمان مقاوم شده در ژاپن گرفته شده نشان می‌دهد که 3 ساختمان به این روش مقاوم شده‌اند.
در سال 1992 ناطقی الهی و شهبازیان [14] در مقاله‌ای با عنوان بررسی روش‌های تقویت سازه‌های موجود در برابر زلزله، تصریح کرده‌اند که سازه‌های بتنی را می‌توان با بادبند تقویت نمود. این سیستم حتی از لحاظ اقتصادی می‌تواند ارزانتر از سازه بتنی تمام شود. تنها مشکل این سیستم تعبیه قاب فلزی مهاربندی شده در داخل قاب بتنی می‌باشد که استفاده از آرماتورهای ریشه در داخل قاب بتنی توسط دریل و استفاده از اپوکسی جهت اتصال قاب فلزی به قاب بتنی کاملاً موثر می‌باشد.
در سال 1992 سیامپی پاولون و آنجلیس [23] (Ciampi, paolone and Angelis) روی طراحی لرزه‌ای بادبندهای استهلاکی کار کردند. در مقاله ارائه شده توسط این محققین سیستم بادبندی استهلاکی چه برای سازه‌های جدید و چه برای سازه‌های موجود به منظور مقاوم سازی آنها پیشنهاد شده است، اما تأکید مقاله بر ارتقاء ظرفیت لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح است. قاب مدلی با یک درجه آزادی با بادبند استهلاکی بادبندی شده و طیف پاسخ غیر الاستیک آن برای طراحی بادبندی‌ها ترسیم شده است. نهایتاً متدولوژی طراحی به سازه‌های چند درجه آزادی تعمیم داده شده است.
در سال 1992 کانالز و وگا [22] (Canales and vega) در مقاله‌ای با عنوان تکنیک های مقاوم سازی استفاده شده در ساختمان‌های مخابرات مکزیکو، به روش بادبندی فولادی قابهای بتن مسلح اشاره کرده‌اند. این روش با استفاده از قاب‌های فلزی بادبندی شده در قابهای بتن مسلح انجام شده و قاب‌های فلزی با برشگیرهایی به قاب‌های بتنی متصل شده‌اند.
در سال 1992 هنسن، اکسیا و سو [25] (Hanson Xia and su) در مقاله‌ای با عنوان طراحی ابزارهای میراکننده فولادی برای ساختمان‌ها به استفاده از بادبندی فولادی به همراه ابزارهای میراگر در ساختمان‌های بتن مسلح اشاره کرده‌اند.
در سال 1992 تاگاوا، آوکی، هوانگ و ماسودا [42] (tagawa, Aoki, Huang & masuda) در مقاله‌ای تحت عنوان مطالعه آزمایشگاهی روش‌های جدید مقاوم سازی لرزه‌ای برای ساختمان‌های بتن مسلح موجود، استفاده از قابهای فولادی بادبندی شده با بادبندیk شکل در داخل قابهای بتن مسلح را تشریح کرده‌اند. آزمایش بر روی قابهای بتن مسلح یک طبقه و یک دهانه با مقیاس 1:2 انجام شده و نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که مقاومت نهایی برشی قاب بتن مسلح مقاوم شده را می‌توان به سادگی با جمع کردن مقاومت برشی المان‌های فولادی و قاب بتن مسلح موجود بر پایه روش‌های محاسباتی متداول به دست آورد.
در سال 1992 پینچرا و جیرسا [36] (Pincheira and jirsa) در مقاله‌ای با عنوان بادبندهای پس کشیده برای مقاوم سازی لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح، استفاده از بادبندهای پس کشیده را به عنوان روشی برای مقاوم سازی قابهای بتن مسلح غیر شکل پذیر با بررسی پاسخ دینامیکی غیرالاستیک دو ساختمان مورد ارزیابی قرار داده‌اند. ساختمان‌های انتخاب شده در ردیف ساختمان‌های کوتاه و متوسطی قرار می‌گیرند که در دهه 60 در آمریکا ساخته شده‌اند. این ساختمان‌ها برای رکوردهای 3 زلزله بزرگ بر روی زمین‌های سخت و نرم تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که سیستم بادبندی پس کشیده می‌تواند برای ساختمان‌های کوتاه بر روی زمین‌های سخت و نرم مورد استفاده قرار گیرد. این روش مقاوم سازی برای ساختمان‌های متوسط واقع شده بر روی زمین‌های سخت نسبت به ساختمان‌های واقع شده بر روی زمین‌های نرم خیلی مناسبتر است.
در سال 1992 یاماموتو و یومه مورا [45] (Yamamoto and umemuea) در مقاله‌ای تحت عنوان تحلیل قابهای بتن مسلح مقاوم شده با باد بندهای فولادی، نتایج تحلیل غیر خطی استاتیکی قابهای بتن مسلح مقاوم شده با بادبندهای فولادی را مورد بررسی قرار دادند روش بادبندی این مقاله، استفاده از قابهای فولادی بادبندی شده در داخل قاب بتن مسلح است. در این تحقیق بر تأثیر ملات اتصال دهنده بین قاب فولادی و بتنی تأکید شده است. روش مورد بحث در ژاپن به کار رفته است. آزمایش بر روی قاب‌های یک دهانه، یک طبقه با مقیاس 1:3 انجام شده و نهایتاً نتایج آزمایش با نتایج تحلیلی مقایسه شده است.
در سال 1992سوگانو [40] (Sugano) در مقاله‌ای با عنوان تحقیق و طراحی برای مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود در ژاپن، روش‌های بکار رفته برای مقاوم سازی ساختمان‌های بتن مسلحی را که آسیب‌های شدیدی از زلزله‌های مخرب اخیر تجربه کرده‌اند، تشریح کرده است.
در این مقاله با مروری بر اطلاعات حاصل از تحقیقات موجود، تکنیک ها و روش‌های مقاوم سازی و رفتار سازه‌های مقاوم شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین طراحی عملی تشریح شده بعضی از مثال‌های طراحی برای مقاوم سازی قبل از زلزله ساختمان‌های موجود ارائه شده است. در این مقاله مقایسه‌ای بین روش‌های مختلف مقاوم سازی صورت گرفته که نشان دهنده رفتار مناسب قاب‌های بتن مسلح باد بندی شده است. همچنین طرح‌های مختلف بادبندی قاب‌های بتن مسلح با هم مقایسه شده‌اند. از این مقایسه چنین بر می آید که باد بندی X بیشتر از سایر طرح‌ها مقاومت سازه را افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که روش بادبندی در این تحقیق، استفاده از قاب‌های فولادی بادبندی شده در قاب‌های بتنی است.
در سال 1993 پینچرا [35] (Pincheira) در مقاله‌ای تحت عنوان ترفندهای طراحی برای مقاوم سازی لرزه‌ای قابهای بتن مسلح، برخی نتایج یک سری از مطالعات تحلیلی بر روی قابهای بتن مسلح نمونه مقاوم شده با بعضی از تکنیکهای عمومی را خلاصه کرده است. در این میان بادبندی پس کشیده و نیز بادبندی x شکل برای مقاوم سازی سازه‌های بتن مسلح مورد بحث قرار گرفته و برای سه زلزله، تغییر مکان‌های قاب سه طبقه‌ای با دو سیستم یاد شده و نیز قاب با دیوارهای سازه‌ای مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه رفتار مناسب سیستم‌های بادبندی شده را نشان می‌دهد.
در سال 1993 لوبو و همکاران [29] (Lobo et-al) در مقاله‌ای با عنوان پاسخ غیر الاستیک سازه‌های بتن مسلح با بادبندهای ویسکو الاستیک، اضافه کرد ن بادبندی ویسکو الاستیک را برای کاهش ارتعاشات در سازه‌ها پیشنهاد کرده‌اند. با دبندهای ویسکو الاستیک می‌توانند به صورت مستهلک کننده انرژی به کار رفته و سازه را در حد الاستیک نگه دارند.
در سال 1995 ماهری و صاحبی [30] (Maheri and sahebi) در مقاله‌ای با عنوان بررسی آزمایشگاهی قاب‌های بتن مسلح بادبندی شده با بادبندهای فولادی گزارشی از یک مطالعه آزمایشگاهی را ارائه کرده‌اند. به منظور بررسی اثر بادبندهای فولادی بر قاب‌های بتن مسلح یک رشته مطالعات آزمایشگاهی روی قاب‌های مدل با مقیاس 1:4 انجام شده است. چهارنمونه متفاوت از قاب‌های مدل تحت بارگذاری برشی سیکلی درون صفحه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته است. قابها هم به صورت بادبندی شده و هم بدون بادبندی بوده و حالتهای بادبندی آزمایش شده از این قرار بوده‌اند: 1-بادبندی ضربدری قطری، کششی و فشاری 2-فقط بادبندی قطری کششی 3-فقط بادبندی قطری فشاری. در مطالعه رفتار بادبندها تحت بارگذاری مشاهده شده که بادبند کششی بر رفتار قاب حاکم است و سهم عمده‌ای از بار را می‌برد. در تمام حالت‌ها خرابی نهایی با خرابی بادبند کششی به دنبال خرابی بادبند فشاری همراه بوده است. از این مطالعه چنین بر می‌آمد که استفاده از بادبندی ضربدری باعث افزایش قابل توجهی، معادل سه برابر در مقاومت برشی قاب شده است. استفاده از تنها یک بادبند (کششی یا فشاری) نیز ظرفیت قاب را بیش از 100% افزایش داده است.
در سال 1994 ناطقی الهی [33] (Nateghi-A)در مقاله‌ای با عنوان مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان بتن مسلح هشت طبقه، گزارشی از مقاوم سازی واقعی را ارائه کرده است. در این مقاله تصریح شده است که بعد از بررسی چند روش مقاوم سازی، روش بادبندی فولادی قاب بتنی به عنوان مناسب‌ترین روش تشخیص داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل ساختمان بادبندی شده نتایج خوبی را از کاهش تغییر مکان افقی نشان می‌دهد. جزئیات اتصال بادبندی به قاب استفاده شده در این مقاله، مختص ایران بوده و در مقالات دیگر مشاهده نشده است.
در سال 1995 ناطقی الهی [32] در مقاله‌ای تحت عنوان مقاوم سازی لرزه‌ای آپارتمان 8 طبقه بتن مسلح با استفاده از بادبندهای فولادی، مقاوم سازی ساختمان واقعی یاد شده در مورد قبل را مجدداً گزارش کرده است.
در سال 1995 پینچرا و جیرسا [37] (Pincheira and jirsa) در مقاله‌ای با عنوان پاسخ لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح مقاوم شده با بادبندهای فولادی یا دیوارها، عملکرد لرزه‌ای طرح‌های مختلف مقاوم سازی برای قاب‌های بتن مسلح غیر شکل پذیر با استفاده از تحلیل پاسخ استاتیکی غیرالاستیک و دینامیکی 3 ساختمان نمونه را مورد استفاده قرار دادند. ساختمان‌های نمونه انتخاب شده دارای جزئیات فولادگذاری معمول در قاب‌های قدیمی‌بوده و در رده ساختمان‌های کوتاه و متوسط در مناطق با لرزه خیزی شدید ایالات متحده قرار می‌گیرد. طرح‌های مقاوم سازی شامل نصب بادبندهای پس کشیده، بادبندهای فولادی و یا دیوارهای پرکننده (میانقاب) بتن مسلح بوده‌اند. تحلیل دینامیکی برای پنج زمین لرزه که نماینده زلزله‌های بزرگ بر روی زمین‌های سخت و نرم هستند، انجام شده است. پاسخ‌های ساختمان‌های اصلی و مقاوم شده به صورت عباراتی از حداکثر تغییر مکان‌ها، جابجایی‌های بین طبقه‌ای و رفتار پیش بینی شده اعضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تنها یک راه حل وجود نداشته و طرح‌های مختلف مقاوم سازی می‌تواند برای رسیدن به عملکرد مناسب مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال عملکرد رضایتبخش تنها برای طرح‌هایی حاصل شد که جابجایی‌های جانبی را در ترازهایی که در اعضای آن تراز تحت بارهای ثقلی مو جود خرابی قابل توجهی به وجود نیامده، کنترل کند.
در سال 1996 مسری و گول [31] (Masri and Goel) مقاله‌ای تحت عنوان طرح و آزمایش لرزه‌ای قاب بتن مسلح با دال قارچی که با بادبندی فولادی مقاوم شده است، ارائه کردند. این مقاله در رابطه با توسعه یک روش منطقی طراحی برای استفاده از بادبندی فولادی شکل پذیر به منظور مقاوم سازی سازه‌های ساختمانی بتن مسلح موجود با دال قارچی که از نظر مقاومت لرزه‌ای ضعیف می‌باشند، بحث می‌کند. یک مدل از قاب بتن مسلح دو دهانه، دو طبقه با مقیاس 1:3 انتخاب شده تا ضعف‌های لرزه‌ای سازه‌های موجود از این نوع را نشان دهد. روش طراحی، اجرا و نتایج آزمایش سیستم بادبندی فولادی برای مقاوم سازی قاب بتن مسلح در این آزمایش ارائه شده است. قاب مقاوم شده تحت ترکیبی از بارهای ثقلی و سیکلی جانبی قرار گرفته و تا 2% ارتفاع قاب تغییر مکان جانبی داده است. رفتار قاب مقاوم سازی شده به طرز چشمگیری بهتر از قاب بتن مسلح اولیه است. تغییر مکان حداکثر طبقه اول 75/2% به دست آمده که به هنگام حرکت‌های شدید زمین لرزه محتمل است.
در اغلب پژوهش‌های ذکر شده، بادبندی به صورت غیرمستقیم و با واسطه یک قاب فولادی محصور در قاب بتنی به کار رفته است. این سیستم بادبندی غیرمستقیم نسبتاً ماهرانه، می‌تواند گران و از نظر اقتصادی مسأله دار باشد. قاب فولادی اضافی به همراه قاب بتنی ممکن است در حالت‌هایی همانند ستون‌ها یا تیرهای بتنی یک قاب موجو د لازم باشد، اگر چه در مرحله طراحی قاب، بار اضافی انتقال یافته به وسیله بادبندی می‌تواند در بار طراحی گنجانده شود و نیاز به یک قاب فولادی گران قیمت برطرف گردد. عیب دیگر استفاده از بادبندی غیرمستقیم این است که می‌تواند باعث اندرکنش دینامیکی بین قاب‌های فولادی و بتنی با رفتارهای دینامیکی متفاوت گردد و نتیجه آن کاهش مقاومت یک و یا هر دو عنصر باشد از این رو برای تعبیه یک سیستم بادبندی فولادی که از نظر اقتصادی جالب توجه و از نظر فنی ساده باشد.
1-3-2- تاریخچه ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتنی بابادبند
در این قسمت به بیان بعضی از پژوهش‌ها در مورد محاسبه ضریب رفتار می‌پردازیم.
محمودی صاحبی در مقاله‌ای تحت عنوان تعیین ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح با توجه به عوامل موثر آن مقدار ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح را برابر 3/5 بدست آورد که با مقدار پیشنهادی در آئین نامه 2800 برای قاب‌های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری معمولی برابر 5 می‌باشد تفاوت چندانی ندارد. البته این مقدار در آئین نامه جدید به عدد 4 کاهش داده شده است. در این تحقیق 9 ساختمان با تعداد طبقات 1 تا 6 و 8 و 10 و 15 طبقه انتخاب گردید و ضریب رفتار آنها محاسبه شده در این پژوهش به مدل خرابی اشاره واضحی نشده است [11].
سلاجقه و حبیب پور به بررسی ضریب رفتار قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی واگرا (EBF) پرداختند. آنها یک نمونه قاب یک طبقه بتنی را طبق آیین‌نامه بارهای وارده به ساختمان‌ها و آئین نامه طراحی سازه‌های بتنی ACI-318 مدل سازی کردند. این پژوهشگران از مدل خرابی ویلیام – وارنک (William-warenke) برای بررسی رفتار چند محوره بتن استفاده کردند. آنها برای طول تیر پیوند متفاوت مقادیری از ضریب رفتار را بیان کردند که به طور متوسط این مقدار برابر است با 15/3R=. با مشاهده نتایج آنها دریافتند که استفاده از مهاربند فولادی واگرا در قاب یک طبقه باعث افزایش بیش از حد سختی گردیده که منجر به کاهش ضریب رفتار میانگین و در عین حال افزایش قابل قبولی در ظرفیت برشی سازه می‌شود [4].
هادیان‌فر و علیشر در پژوهشی تحت عنوان تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی قابهای بتنی مقاوم شده با مهاربند فلزی مدل‌های سه بعدی با تعداد طبقات 2، 4 و 6 طبقه را انتخاب کرده و به مقاوم سازی این مدل‌ها توسط بادبندهای قطری و ضربدری پرداختند. در ابتدا توسط آنالیز استاتیکی غیرخطی رفتار مدل‌ها بررسی شده و مواردی از قبیل شکل پذیری و ضریب رفتار و نقطه عملکرد نمونه‌های با مهاربند و بدون مهاربند مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. در ادامه برای مطالعه رفتار دینامیکی غیرخطی سازه‌ها در هنگام زلزله با اعمال رکورد شتاب نگاشتهای واقعی زلزله بم که با استفاده از ویرایش سوم آیین‌نامه 2800 زلزله ایران به مقیاس در آمده است، آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی انجام گرفته است. [18]
در این تحقیق میزان ضریب رفتار متوسط 28/4R= ارائه شده است به نظر می‌رسد که تغییر مکان هدف در این پژوهش براساس دستورالعمل بهسازی تعیین شده باشد.
مدح خوان و طیبی طلوع در مقاله‌ای تحت عنوان « تعیین ضریب رفتار قابهای بتنی پیش ساخته مهاربندی شده با بادبند فلزی » به مطالعه این موضوع پرداختند. آنها با استفاده از بادبندهای ضربدری در قابهای سه دهانه با تعداد طبقات 4، 8 و 12 و درصد صلبیت اتصالات پیش ساخته تیر به ستون (0، 25، 50، 75 و 100 درصد) به مطالعه ضریب رفتار پرداختند. این دو نشان می‌دهند که ضریب رفتار با افزایش تعداد طبقات کاهش می‌یابد [8].
ماهری و اکبری در پژوهشی تحت عنوان « بررسی ضریب رفتار سیستم سازه‌ای قاب بتن مسلح مقاوم شده با بادبند فولادی » نشان می‌دهند که استفاده از بادبند فولادی در قاب بتن ارمه نشان از افزایش مقاومت، افزایش شکل پذیری و نهایتاً افزایش ضریب رفتار سازه دارند [7].
مدندوست و مهرداد طی مقاله‌ای تحت عنوان « ضریب رفتار قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی و ستون‌های پوشش داده شده » با استفاده از بادبندهای ضربدری و پوشش فولادی ستون‌ها به مقاوم سازی سازه بتنی پرداخته‌اند. آنها با استفاده از شاخص خرابی Park مقدار ضریب رفتار بر اساس رابطه نیومارک وهال برابر 1/2R= برای ناحیه شتاب ثابت طیف ارائه کرده‌اند [9].
صادق آذر و غفوری در پژوهشی تحت عنوان « محاسبه ضریب رفتار سازه‌های مهاربندی شده هم محور فولادی » با استفاده از دستور العمل بهسازی برای محاسبه تغییر مکان هدف و بررسی سطح عملکرد سازه مورد نظر جهت تعیین میزان خرابی، با استفاده از مهاربندهای ضربدری و هشتی برای سازه اسکلت فلزی با طبقات 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 15 و تعداد دهانه‌های 1 و 2 به بررسی تأثیر عرض‌ دهانه‌ها و تعداد دهانه‌های مهار بندی شده بر ضریب رفتار پرداختند [5].

فصل دوم
« تئوری ضریب رفتار »
2-1- مقدمه

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید