مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-48-b910053-1

مطالعه عددي انتقال نانوذرات در جابه جايي طبيعي نانوسيال آب- اکسيد آلومينيوم با خواص متغير در يك محفظه مربعي ١ قنبرعلي شيخ زاده١و٢،* و مجيد دستمالچي١ ۱. گروه حرارت و سيالات، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-47-6d7c5bc-1

مقايسه روشهاي مختلف تصوير در روش هيدروديناميك ذرات روان تراكم ناپذير براي مدلسازي جريان اطراف دريچه ها ١ زهرا قدم پور۱*، سيد محمدرضا هاشمي۲، ناصر طالب بيدختي۳ و اميرحسين نيك سرشت۴ ۱. بخش مهندسي راه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

archive-A-10-24-40-a645562-1

حل عددي جريان جابهجايي آزاد گذرا حول كره با استفاده از DQ-IDQ روش محمد مقيمي اردكاني* و مهران عامري** بخش مهندسي مكانيك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان (دريافت مقاله: ١٨/٨/١٣٨٨- دريافت نسخه نهايي: ٢٧/٩/١٣٨٩) چكيده – Read more…

By 92, ago