دانلود منابع علمی ارشد

دانلود منابع علمی های ارشد –مجموعه کامل منابع علمی دسترسی متن کامل منابع علمی -منابع علمی ارشد-دانلود متن کامل همه رشته ها و گرایش ها خرید و فروش منابع علمی -تحقیق-پروژه-مقاله دانلود متن کامل با فرمت ورد منابع علمی های ارشد-رشته و گرایش : ادبیات برق عمران رشته روانشناسی-مدیریت حقوق –دانلود نمونه رایگان منابع علمی

صفحه اصلی

صفحه اصلی

 

 

 • — -فایل منابع علمی -416)
  بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.1-5- سوالات پژوهشاین تحقیق درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی دارد؟3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی دارد؟1-6- فرضیه ها فرضیه اصلی اول: بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه اصلی دوم: بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه (نسبت دارایهای جاری به دارییهای کل) ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی2-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی 2-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجوددارد. فرضیه فرعی 2-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه […]
 • — -فایل منابع علمی -298)
  نشانه‌ها؟جمله‌ی ناهنجار*جمله‌ی نادرست/صورت بازسازی شده (در بخش داده‌های ایرانی باستان و میانه)کوتاه سازی‌هاact.activeمعلومadj.adjectiveصفتcauscausativeسببی/واداریdu.dualمثنیdur.durativeدیرشیfut.futureآیندهimpf.imperfectناقصimpv. imperativeامریinch.inchoativeآغازیind.indicativeاخباریinj.injunctiveانشاییmed.middleمیانیopt.optativeدعاییpass.passiveمجهولperf.perfectکاملpl.pluralجمعprec.precativeتمناییpres. presentمضارعpartic. participleوجه وصفیsg.singularمفردsubj.subjunctiveالتزامیفهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه21-2 بیان مسئله41-3 روش پژوهش61-4 پرسش‌های پژوهش 7 1-5 فرض‌های پژوهش7 فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش2-1 نمود در شاخه‌ی زبان‌های اسلاوی و آغاز نمودشناسی در زبان‌های دیگر102-2 تجزیه و تحلیل نمود در یونانی422-3 نمود ارسطویی522-3-1-1 ایستاها در برابر غیر ایستاها57 2-3-1-2 کنش‌مندها در برابر فرجامی‌ها602-3-1-3 فرجامی‌ها در برابر تکاملی‌ها642-3-2 وضعیت‌ها و وجود آن‌ها در جهان682-3-3 ایستاها762-3-4 کنش‌مند‌ها و پویاها822-4 فاز872-5 انواع کنش912-6 تعریف کردن نمود992-7 پیشینه‌ی نمود107فصل سوم: روش پژوهش و مبانی نظری3-1 مقدمه1163-2 نمود1163-2-1 ایستا و پویا1173-2-1-1 تصور گوینده/شنونده از حالت ایستا و پویا1173-2-2 پایان پذیر و بی پایان1183-2-3 جمع شوندگی و رقمی شدگی1213-2-4 جمع شوندگی و توزیع پذیری1233-2-5 کران و بخش […]
 • — -فایل منابع علمی -610)
  چکیدهبررسی حکایات "عقلای مجانین" در مثنوی‌های عطار بر اساس کتاب نیشابوریبه کوششمعین کاظمی فردر قرن‌های دوم و سوم ه ق در جوامع‌ اسلامی شخصیت‌هایی ظهور کردند که از طرف مردم " عقلاء المجانین " / "دیوانگان فرزانه" لقب گرفته بودند. در مورد" عقلاءالمجانین " در فرهنگ اسلامی مسائل بسیاری مطرح شده است که از لحاظ عرفانی، کلامی، ادبی، روانشناسی و جامعه شناسی بسیار مهم است. عقلای مجانین افرادی بودند که با وجودِ دیوانگیِ ظاهری، دیدگاه‌‌هایی حکیمانه داشتند که آن را با کلامی آمیخته با شوخی و طنز، رواج می‌دادند. ایشان با برخورداری از یک نوع هشیاریِ دینی و آزادی ویژه‌ای که تنها به خودشان اختصاص داشت، انتقاداتشان را از اخلاق عمومی و ارباب قدرت، با بی‌پروایی بیان می‌کردند‌‌؛ از این‌رو "دیوانگانِ دانا" در روزگارِ خود دارای کارکردِ اجتماعی- فرهنگی خاص بودند. علاوه بر این، احوال و تجربه‌های روحی ایشان غالباً سرشار از عشقی عمیق و صمیمی با پروردگار بود. آنان گاه تا آنجا با خداوند احساس نزدیکی می‌کردند که می‌توانستد براحتی از چارچوب رابطه‌ی معمولِ بندگان با خداوند بگذرند و شیوه‌ای نو در ارتباط "خدا و بشر" دراندازند. آرا و احوال این "دانایان دیوانه" به دلایل متعدد، انعکاس گسترده‌ای در آثار متفکرانی چون سنایی، ابن‌عربی، مولانا، ابن‌خلدون، ابن‌جوزی و به‌ویژه عطار نیشابوری داشته است. این منابع علمی به‌غیر از فصل‌ مقدمه(فصل اول) و فصل نتیجه گیری(فصل […]
 • — -فایل منابع علمی -496)
  1-4-1 اهداف فرعیشناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکهشناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکهشناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکهشناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکهشناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکهشناسایی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه با توجه به عوامل جمعیت شناختی1-4-2- سوال هاسوال اصلی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟سوالهای فرعی عوامل فرهنگی موثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟عوامل فرهنگی موثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟عوامل فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟عوامل فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟عوامل فرهنگی موثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟عوامل فرهنگی موثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟عوامل فرهنگی موثر […]
 • — -فایل منابع علمی -576)
  1.ختم نبوت .............................................................................. 412.فواید وجودی امام .................................................................. 423.وجوب وجود امام .................................................................. 44دیدگاه آیه ا.. جوادی آملی در خصوص نیاز به امامگفتار دوم: جایگاه امامت در تفکر شیعه ....................................... 531.آیه اکمال ...............................................................................531 -1- روزی که باعث یاس کفار شد ......................................... 541-2- روزی که مایه اکمال دین شد ............................................ 541-3- روزی که خداوند دین اسلام را به عنوان دین پسندید ........... 542.سبب نزول...........................................................................543. تفسیر آیه در سایه احادیث ................................................. 564.وجوب معرفت امام و قبول ولایت او ......................................605.رویکرد علمای امامیه نسبت به مسئله امامت .......................... 625-1-شیخ صدوق ................................................................. 625-2- شیخ مفید ....................................................................635-3- سید مرتضی […]
 • — -فایل منابع علمی -315)
  تحقیق وپژوهش در مورد خصوصیات انسان مسئله پیچیده ای است زیرا بیان دقیق وتوضیح جنبه های مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد کار بسیار دشواری است .در خصوص موضوعاتی چون هویت اجتماعی وادراک از خدا وسبک زندگی به صورت جداگانه تحقیقات ارزشمندی در داخل وخارج از کشور صورت گرفته است، اما بررسی نظری وتجربی هویت اجتماعی و ادراک از خدا بسیار اندک وبه تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. همچنین در مورد سبک زندگی مطالعات انجام شده اغلب در حوزه های نظری بوده وکمتر به آزمون تجربی این فرایند دست زده اند. در این قسمت از مقاله به مرور تحقیقاتی می پردازیم که در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس،2007 ) این نظریه تاکید می‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌های اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس می‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی می‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت می‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌های جمعی فرد تفسیر می‌ شود ( پادیلاو پرز،2010). یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق می‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل می‌ گیرد […]
 • — -فایل منابع علمی -296)
  2-3 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه192-3-1 فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD202-3-2 معرفی بعضی از کمیتههای OECD212-3-2-1 کمیتهی سیاستهای اقتصادی212-3-2-2 کمیتهی کمک به توسعه212-3-2-3 کمیتهی مدیریت عمومی222-3-2-4 کمیتهی تجارت بین المللی232-3-2-5 محیطزیست242-3-2-6 کمیتهی آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی252-3-3 انتقاد وارد بر OECD252-4 آلودگی آب262-4-1 تاریخچهی آلودگی آب262-4-2 تعریف آلودگی آب262-4-2-1 مقایسهی آلودگی و پاکیزگی آب272-4-2-2 عوامل مهم در خواص آب آشامیدنی282-4-2-3 ویژگیهای آب سالم282-4-2-5 انواع آلودگی آب292-4-2-5 مواد آلوده کنندهی آب292-4-2-5-1 مواد آلی29عنوان صفحه 2-4-2-5-1-1 موادآلوده کنندهی آلی- مواد مغذی302-4-2-5-1-2 مواد آلوده کنندهی آلی – روغن و گریس302-4-2-5-2 باکتریهای کلی فرم302-4-2-5-3 مواد جامع معلق302-4-2-5-4 زبالهها و فاضلابهای صنعتی312-4-2-5-5 مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی312-4-2-5-6 مازاد مواد اتمی312-4-2-5-7 آلوده سازهای موجود در هوا312-4-2-5-8 آلوده سازهای طبیعی312-4-3 آلودگی آب در جهان312-4-4 پروژهی GEMS322-4-5 رابطهی انرژی و غذا و آلودگی آب322-4-7 آلودگی آب وسلامت انسان332-4-8 جلوگیری از آلوده شدن آب342-5 آلودگی هوا342-5-1 تعریف آلودگی هوا352-5-2 منابع انتشار آلایندههای هوا352-5-3 آلایندههای هوا352-5-4 گرم شدن زمین یا گرمایش زمین362-5-4-1 علّت گرمایش زمین372-5-4-2 اثر […]

 

دانشگاه تهران

دسته بندی موضوعی سایت :

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت

دانشگاه صنعتي اصفهان

برچسب‌ها